Grupos de nodos de una red que están completamente conectados:

Tenim grups de nodes que estan completament connectats, són els que comparteixen com a mínim un article en comú. Aquests grups de nodes completament connectats s’anomenen en la bibliografia cliques. (Tenemos grupos de nodos que están completamente conectados, son aquellos que comparten como mínimo un artículo en común. Estos grupos de nodos completamente conectados se denominan en la bilbiografía cliques.) (A. Díaz-Guilera, Introducció a les xarxes. En A Canals, A. Díaz-Guilera, J. L. Molina y B. Patraca, Xarxes socials: fonaments i aplicacions. Barcelona: Editorial UOC, 2012, p. 38.)

« Back to Glossary Index