Investigadora que formó parte de la Escuela de Manchester de estudio de las redes sociales.

El 1955, Elizabeth Bott va demostrar que la segregació dels rols conjugals en matrimonis urbans londinencs era una conseqüència del tipus de xarxa social de la parella, de manera que si ambdós cònjuges es relacionaven amb les mateixes persones, els rols eren diferents i, en canvi, si cada cònjuge disposava dels seus propis coneguts amb poques persones en comú, els rols conjugals eren més semblants. (En 1955, Elizabeth Bott demostró que la segregación de los roles conyugales en matrimonios urbanos londinenses era una consecuencia del tipo de red social de la pareja, de manera que si ambos cónyuges se relacionaban con las mismas personas, los roles eran diferentes y, en cambio, si cada cónyuge disponía de sus propios conocidos con pocas personas en común, los roles conyugales eran mas parecidos.) (J. L. Molina y B. Patraca, Anàlisi de xarxs socials. En A. Canals, A. Díaz-Guilera, J. L. Molina y B. Patraca, Xarxes socials: fonaments i aplicacions. Barcelona: Editorial UOC, p. 80)

« Back to Glossary Index