Jacob Levy Moreno (1889-1974) fue un siquiatra, sicólogo social y educador. Iniciador de la sociometría y el psicodrama y pionero en la aplicación de la sicoterapia grupal.

Per a Moreno les configuracions socials eren estructures definides i perceptibles. El mapatge d’aquestes estructures en un sociograma permet a un investigador visualitzar els canals pels quals, per exemple, la informació podria influir en un altre. Moreno va sostenir que la construcció de sociogrames ha permès als investigadors identificar els líders i els individus aïllats per a descobrir factors com l’asimetria i la reciprocitat i les cadenes que existeixen en els mapes de connexió (Scott 1991, pàg. 10). (Para Moreno las configuraciones sociales eran estructuras definidas y perceptibles. El mapeo de estas estructuras en un sociograma permite a un investigador visualizar los canales por los cuales, por ejemplo, la información podría influir en otro. Moreno sostuvo que la construcción de sociogramas ha permitido a los investigadores identificar los líderes y los individuos aislados para descubrir factores como la asimetría y la reciprocidad y las cadenas que existen en los mapas de conexión.) (J. L. Molina y B. Patraca, Anàlisi de xarxes socials. En A. Canals, A. Díaz-Guilera, J. L. Molina y B. Patraca, Xarxes socials: fonaments i aplicacions. Barcelona: Editorial UOC, p. 77.)

« Back to Glossary Index